به طور کلی، در هنر، کلمه “مونتاژ” به معنای خلق ترکیبی از چندین تصویر یا عکس است.
که روی هم سوار می شوند تا به شیوه ای هنرمندانه با هم ترکیب گردند.
نتیجه ی کار، تلفیق جدیدی است که می تواند یک تصویر ایجاد کند،
یک داستان خلق کند یا معنای هنری را به شیوه ای دیگر انتقال دهد.
فتو مونتاژ، شکل خاصی از هنر مونتاژ است.

 

منتظر نظراتت شما عزیزان هستیم.
پانداگراف
Pandagraph